Informacje konsularne

2017-08-17-visa

Polski paszport w USA

Osoby zgłaszające się do polskich konsulatów w USA w sprawach paszportowych są przyjmowane wyłącznie po uprzednim zapisaniu się na wizytę w systemie rejestracji internetowej „E-konsulat” pod adresem: www.e-konsulat.gov.pl

Zapisz się na wizytę

Aby zapisać się na wizytę, należy wejść na stronę www.e-konsulat.gov.pl, a następnie dokonać wyboru placówki dyplomatycznej, przykładowo:

 • Kraj – Stany Zjednoczone Ameryki
 • Placówka – Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku

Następnie należy wybrać termin i podać dane osoby dokonującej rezerwacji. Wskazane  (choć nieobowiązkowe) jest także podanie ważnego adresu e-mail.

Złóż wniosek o wydanie paszportu

Złożenie wniosku o wydanie paszportu następuje osobiście. Nie jest możliwe korzystanie z pośrednictwa osób trzecich ani nadesłanie wniosku pocztą. Paszport 10-letni może otrzymać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 13 lat. Dzieciom do ukończenia 13 roku życia wydawane są paszporty 5-letnie.

W przypadku parszportu 10-letniego, wymagane są następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, czytelnie wypełniony w języku polskim pismem drukowanym (wniosek dostępny jest tylko w siedzibie urzędu lub podczas dyżurów konsularnych);
 2. Jedna fotografia paszportowa, spełniająca określone wymogi – zobacz http://nowyjork.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/zdjecie/zdjecie
 3. Dotychczas posiadany ważny dokument paszportowy, a w przypadku jego utraty – inny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (dowód osobisty i/lub decyzja wojewody potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego) oraz oświadczenie o okolicznościach utraty dokumentu.
 4. Jeżeli dane zawarte w składanych dokumentach lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa polskiego wnioskodawcy, konsul może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności odpisów skróconych lub zupełnych aktów stanu cywilnego (aktu urodzenia, małżeństwa) lub decyzji wojewody potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego.

  W przypadku posiadania tylko zagranicznego aktu stanu cywilnego, przed złożeniem wniosku o wydanie paszportu należy dokonać jego umiejscowienia w urzędzie stanu cywilnego w miejscu ostatniego zamieszkania wnioskodawcy w Polsce;

 5. Dokument potwierdzający uprawnienia do skorzystania z ulgi w opłacie lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty konsularnej za wydanie paszportu.

Opłaty paszportowe

Opłatę konsularną za wydanie paszportu można złożyć w postaci gotówki, Money Order, cashier’s check lub certified check wystawiony na urząd konsularny – „Consulate General of Poland in New York” (czeki personalne nie są przyjmowane).

 • Wydanie paszportu $126
 • Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia $40
 • Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia $46
 • Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej $35
 • Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia $18
 • Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza $377
 • Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej $240
 • Wydanie drugiego paszportu $126

Odbiór paszportu

Odbiór paszportu następuje osobiście (bez konieczności rejestracji wizyty). W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do konsulatu, na pisemny osoby ubiegającej się o jego wydanie, istnieje możliwość zwolnienia z wymogu osobistego odbioru paszportu. W takim przypadku opłata za wysyłkę wynosi 18 USD.

Paszporty 10-letnie i 5-letnie (biometryczne) są produkowane w Polsce. Zaleca się złożenie wniosku o nowy paszport na przynajmniej 2 miesiące przed utratą ważności posiadanego paszportu. Podczas przyjmowania wniosków o paszporty biometryczne pobierane są odcisków palców.

Okres oczekiwania na otrzymanie paszportu biometrycznego wynosi około 4-6 tygodni.

Uwaga: osoby nieposiadające numeru PESEL są zobowiązane do złożenia wniosku o jego nadanie podczas składania wniosku o wydanie paszportu. Nie ma możliwości wydania paszportu biometrycznego bez numeru PESEL.

Opracowano na podstawie informacji Konsulatu RP w Nowym Jorku: http://nowyjork.msz.gov.pl

%d blogerów lubi to: